Koncom apríla sa nám podarilo úspešne ukončiť plavecké výcviky na Základnej škole Javorová alej v obci Chorvátsky Grob a prínášame Vám krátke zhodnotenie spolupráce.

V spolupráci s pani starostkou Vladimírou Vydrovou, pani riaditeľkou Silviou Hikkerovou a prezidentom občianskeho združenia SportInstitute Ivanom Krištofom sme spolu odtrénovali 120 detí v rámci I. stupňa základnej školy zadarmo. Každá trieda v rámci svojho ročníka absolvovala intenzívny plavecký výcvik, ktorý sa skladal z 5 plaveckých hodín v rámci jedného týždňa.

Plavecké výcviky odštartovali 4. ročníky základnej školy. U niektorých detí bolo vidieť, že majú skúsenosti s plávaním, poprípade absolovali plavecké kurzy v rámci plaveckých klubov. Prevažná väčšina detí sa učila jednotlivým plaveckým zručnostiam nanovo. Počas plaveckých výcvikov a na ich konci dokázal každý jeden plavec súvisle preplávať minimálne 15 metrov jedným plaveckým spôsobom, zdatnejší plavci dokázali preplávať 50 metrov.

V 3. ročníku bolo v rámci základnej školy najviac detí. Opäť prevládali deti bez akejkoľvek skúsenosti s plaveckými kurzami. Certifikovaní tréneri postupovali podľa vypracovanej metodickej príručky, ktorá vymedzovala základný rámec tréningov a prvkov pre daný ročník. Všetci žiaci z ročníka splnili minimálne potrebné minimum dosiahnutia, nadobudnutia plaveckých zručností. Niektorí ho výrazne prekonali. Ciele pre 3. ročník na základe metodickej príručky boli nasledovné:

- nácvik správnej techniky horných končatín v plaveckom spôsobe kraul, znak, prsia, - súvislé a opakované preplávanie vzdialenosti 12,5 metra a viac.
- využívanie plaveckých pomôcok na zdokonalenie jednotlivých plaveckých prvkov,
- zdokonaľovací nácvik nôh - kraulových, prsiarskych, znakových,

V 2. ročníku sa po dlhodobej prestávke, ktorú zapríčinil Covid 19 predstavili nádejní mladí plavci. Primárnym cieľom u detí, ktoré vynechali dlhé obdobie bez akéhokoľvek pohybu zapríčineného pandémiou bolo odstránenie strachu z vodného prostredia. V skupinách bolo zreteľne vidieť pri detičkách, že strach z vody im bránil v rozvoji plaveckých zručností. Na druhej strane pokrok v nadobudnutí týchto zručností bol najviac viditeľný. Skupiny plavcov boli rôznorodé a káždá z nich splnila svoj cieľ v rámci metodiky plávania SportInstitute. Pre 2. ročník boli definované ciele nasledovné:

- splývanie na bruchu a chrbte, tzv. torpédo.
- skákanie do vody a bezepčené doplávanie k okraju bazéna, - potápanie a orientácia pod vodou,
- potápanie a lovenie predmetov z dna bazéna,
-vznášanie sa na bruchu, tzv. hviezdička,

Splnením týchto bodov úšpešne ukončili svoj plavecký výcvik a môžu pokračovať v ďalšom napredovaní.

Projekt SportInstitute na ZŠ Javorová alej bol pilotným projektom. V ďalších rokoch spolupráce s danou školou a obcou budeme nadväzovať na už absolvovaný plavecký výcvik a nároky na jednolivé deti budú čoraz väčšie a pokroky v plávaní budú viditeľnejšie. 

Snaha o spopularizovanie plávania a zorganizovania plaveckých výcvikov na ZŠ Javorová alej bude prebiehať aj pre II. stupeň tejto školy. 

Poďakovanie patrí trénerom, ktorí sa zaslúžili výraznou mierou o pozitívne zlepšenie v plávaní, skvelému manažovaniu pani riaditeľky a jednotlivým učiteľom, ktorí sa starali o deti po skončení plávania. 

SportInstitute srdce pre šport