Plávanie je najzdravší šport a to je dôvod, prečo podporujeme deti, aby plávali.

Naše občianske združenie vzniklo ako filantropicko-komunitný projekt, ktorý si za svoj hlavný cieľ kladie zvýšenie športovej gramotnosti detí vo veku 7 - 12 rokov.

SportInstitute k naplneniu tohto cieľa využíva vypracovanú metodickú a didaktickú koncepciu plaveckých tréningov, ktorá je oficiálne schválená Komenského Univerzitou v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu. Činnosť občianskeho združenia je pod záštitou Slovenského olympijskeho a športového výboru, ktorý je aktívnym partnerom v projektoch pre rozvoj plávania na Slovensku.

Dlhodobo vnímame absenciu kvalitných možností trávenia voľného času pre deti a mládež. Negatívnym dôsledkom tejto situácie je nielen zhoršujúci sa zdravotný stav a fyzická kondícia detí, ale aj prudký nárast obezity a rôznych foriem psychických porúch a depresií. Tento nepriaznivý stav je možné eliminovať rôznymi spôsobmi, ale jedným z najdôležitejších je pestovanie zdravých návykov v mladosti.

Snahou OZ SportInstitute je vytvoriť materiálne, technické a personálne podmienky, ktoré by umožnili deťom začať pravidelne športovať, vytvárať si vzťah k pravidelnému pohybu a aktívne a zmysluplne využívať voľný čas. Tieto aktivity majú potenciál prispieť k pozitívnemu formovaniu osobnosti, osvojeniu si princípov zdravého životného štýlu, vypestovaniu si pevnej vôle a v neposlednom rade k pozitívnym sociálnym väzbám mládeže. Začlenenie detí do kolektívu pod vedením skúsených a kvalifikovaných inštruktorov (športovcov), vedie deti zábavnou formou k disciplíne, zodpovednosti, získaniu potrebnej motivácie. Deti sa naučia prekonávať prekážky, vystupovať z komfortnej zóny a v neposlednom rade získajú zážitky na celý život.

Hoci prioritou projektu je deťom vštepiť plavecké základy a budovať ich pozitívny vzťah k športu a najmä k vode, pridanou hodnotou plaveckého výcviku môže byť aj účasť žiakov na rôznych plaveckých podujatiach, či následná podpora talentovaných detí v ich ďalšej športovej kariére. Za najväčší prínos však považujeme, že deti dostanú možnosť tráviť spolu čas aj mimo školy, bez ohľadu na ich materiálne podmienky, čo má nepochybne potenciál prispieť k budovaniu silných kolektívov.

Máte záujem sa k nám pridať ? Zaujala Vás činnosť organizácie SportInstitute? Dajte nám o sebe vedieť a možno práve Vaša škola sa stane súčasťou našich plaveckých výcvikov.