Hlavnou činnosťou SportInstitute

je bezplatné rozvíjanie plaveckých zručností u žiakov na I. stupni základných škôl v rámci hodín telesnej výchovy. Uvedomujeme si, že aktívne trávenie voľného času pozitívne formuje mladého človeka. Môže si tak osvojiť zdravé princípy aj pre nasledujúce roky svojho života. Deti si v športovom kolektíve nie len zlepšia svoje pohybové zručnosti, ale naučia sa disciplíne, zodpovednosti, motivácii dosahovať výsledky a v neposlednom rade, získajú aj nové priateľstvá a mnohé zážitky, ktoré im zostanú na celý život.

Snažíme sa napĺňať myšlienku „Každé dieťa, ktoré ukončí základnú školu by malo vedieť plávať“, do dnešného dňa absolvovalo viac ako 10 000 žiakov základných škôl v Bratislave, ktorí odplávali viac ako 25 000 000 metrov v bazénoch. Tento počet sme pripravení, pri dosiahnutí optimálnych podmienok navýšiť tak, aby sme mohli bezplatne zabezpečiť plavecký výcvik pre všetky deti I. stupňa všetkých základných škôl v Bratislave, ktorých zriaďovateľom je mesto/mestská časť a v následnej etape sa postupne prepracovať a pomôcť s rozvojom plaveckých zručností v rámci celého Slovenska. Samotná myšlienka bezplatného plávania stojí na viacerých pilieroch, z ktorých si dovolíme spomenúť aspoň tie základné: 

  • Sociálna inklúzia – odstránenie diskriminácie nemožnosti naučiť sa plávať/zdokonaliť sa v plávaní pre deti, ktorým životné podmienky neumožňujú absolvovať komerčné plávanie.
  • Slovenský olympijský a športový výbor – drží nad našou činnosťou záštitu a zároveň máme podpísané Memorandum o spolupráci, v rámci ktorého sa deklaruje a garantuje záujem strán participovať na spoločnom projekte, ktorým je spolupráca pri zabezpečovaní kvalitných podmienok na rozvoj plaveckých športov na Slovensku. Cieľom Memoranda je najmä rozvíjať plavecké zručnosti u žiakov na I. stupni základných škôl, zvýšiť ich bezpečnosť a vyvíjať aktivity smerujúce k prevencii proti utopeniu sa.
  • Vlastná metodika plávania schválená Fakultou telesnej výchovy a športu UK – projekt plávania pre deti v rámci hodín telesnej výchovy je pripravený v zmysle Smernice č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl, ktorú vydalo 22. Apríla 2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
  • Program je integrovaný do školského vzdelávacieho systému – Na základe partnerstva s príslušnou základnou školou a podpísanou zmluvou o spolupráci pri zabezpečovaní bezplatných plaveckých výcvikov sa naše občianske združenie integrovalo do školského vzdelávacieho systému, ktorý si jednotlivé základné školy prispôsobujú podľa jednotlivých náležitostí a informácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
  • Certifikovaní plavecký tréneri – Kvalitatívnu stránku tréningového procesu u nás zabezpečujú certifikovaní plaveckí tréneri, ktorí disponujú minimálne I. kvalifikačným stupňom v oblasti trénovania plávania.
  • Slovenská plavecká federácia – máme oficiálne partnerstvo, čo nám pomáha neustále zlepšovať podmienky pre prístup detí ku kvalitným bezplatným plaveckým kurzom.

Keďže v súčasnosti akýkoľvek šport na profesionálnej úrovni je finančne nákladnou činnosťou, občianske združenie pomáha aj mladým talentovaným profesionálom, ktorým poskytuje finančnú podporu na vytvorenie kvalitnejších tréningových podmienok.


Naše občianske združenie


Ing. Ivan Krištof
prezident občianskeho združenia


Ing. Rastislav Bielik
viceprezident občianskeho združenia


JUDr. Svetlana Komorová

Záštita a Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom

Slovenská plavecká federácia
- sme jej riadnym členom.

Faktulta telesnej výchovy a športu UK schválila našu metodiku tréningového procesu.

Záštita nad činnosťou Vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného Kríža.

Ako fungujeme?

Podporujeme deti a mládež v športe, či už finančne, alebo vytvorením najlepších podmienok.

Prečo to robíme?

Pretože vieme, že šport formuje nie len osobnosť, ale tvorí neodmysliteľnú časť zdravého životného štýlu.

Ako sa zapojiť?

Jednoducho, vyplňte prihlášku a my Vás budeme kontaktovať.