Plnohodnotný život človeka

K plnohodnotnému životu človeka jednoznačne patrí pohyb. Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, spolu so zdravou stravou a duševnou pohodou pôsobí ako tá najlepšia prevencia civilizačných chorôb, utužuje zdravie a zoceľuje osobnosť. Plávanie má navyše jednu obrovskú výhodu – môže vám zachrániť život. Je všeobecne známym faktom, že utopenie je na Slovensku najčastejšou príčinou úmrtnosti vo vekovej skupiny 0 – 19 rokov a v Európe druhou najčastejšou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa zamerali práve na plávanie. Našim cieľom je aby sa deti už v ranom veku naučili plávať a túto špecifickú pohybovú zručnosť ďalej rozvíjali pre svoje zdravie ale aj pre rozvoj svojej kondície, motoriky a aby sa oboznámili s fyzikálnymi vlastnosťami vody a získali k nej zdravý rešpekt. Považujeme za dôležité, aby si osvojili pohybové návyky potrebné pre pobyt vo vode a ktoré sa výrazne líšia od základnej a podvedomej motoriky človeka na suchu.

V čom sú najčastejšie rozdiely v úrovni plávania ?

Rozdiely v úrovni plávania sú podmienené rôznymi faktormi. Primárne ide najmä o telesnú stavbu, vek, pohlavie, zdravotný stav jedinca, sekundárnymi, no nemenej dôležitými faktormi sú samotná dĺžka plaveckej prípravy a kondícia. Zatiaľ čo primárne faktory veľmi neovplyvníme, s tými sekundárnymi sa dá veľmi efektívne pracovať a pravidelným tréningom vieme dosiahnuť pôsobivé výsledky.

Etapa základného plávania

Každý človek, či už dospelý, alebo dieťa, ktoré sa pod odborným vedením učí plávať musí prejsť v prvej fáze etapou základného plávania, v ktorej pomocou senzomotorického učenia získava základy správnej techniky plávania. Náplňou tejto etapy je adaptácia na vodné prostredie a nácvik základných/primárnych plaveckých zručností. Cieľom etapy je, aby sa každý jedinec, bez rozdielu veku, naučil základy techniky bežných plaveckých spôsobov. Program bezplatných plaveckých výcvikov na školách, realizovaných občianskym združením SportInstitute je zámerne koncipovaný tak, aby adaptácia a nácvik základov techniky plaveckých spôsobov prebiehal už v období mladšieho školského veku. Čím skôr deti prídu do intenzívneho kontaktu s vodou, tým väčší je predpoklad, že získajú vo vode pocit istoty pri vode a získajú pevný základ pre ďalší rozvoj plaveckých zručností.

Dôležitosť etapy základného plávania

Dôležitosť tejto etapy je nespochybniteľná. Neskromne ju možno analogicky prirovnať k návšteve základnej školy, kedy sa žiaci učia základy, na ktorých je potom postavené celé ich nasledujúce vzdelávanie. Základné plávanie tvorí pre žiakov zručnostný balíček pre ďalší fyzický rozvoj. Táto etapa má v štruktúre pohybových aktivít vo vode jedinečné postavenie a preto ju nemožno podceňovať.

Ďalšie etapy plávania vám prinesieme v nasledujúcom článku. V prípade ak si pred plávaním potrebujete pripomenúť dôležitosť dýchania, kliknite na nasledovný link https://www.sportinstitute.sk/aka-je-spravna-technika-dychania

SportInstitute - srdce pre šport