Ako je možné, že plávanie sa vie naučiť každý? 

Preukazujú to výskumy. Vo vodnom prostredí sa učíme spoznávať rozdiel medzi motorikou na suchu a vo vode a získavame primárne plavecké zručnosti. Deti v mladšom školskom veku ( u nás žiaci I. stupňa ZŠ) prechádzajú ontogenetickým vývinom. V tomto štádiu dozrieva nervová sústava, procesy riadenia a regulácie receptorov na všetkých úrovniach, čo umožňuje citlivejšie vnímať vonkajšie prostredie a osvojiť si potrebné zručnosti.

Na potrebu komplexného fyzického rozvoja detí a mládeže, konkrétne plávanie, pamätá aj platná legislatíva. Smernica MŠVVaŠ SR č. 6/2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl na základe, ktorej naše občianske združenie zabezpečuje bezplatné plavecké výcviky pre žiakov na I. stupni základných škôl napríklad a odporúča organizovať výcviky pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Naše ambície sú však vyššie a idú nad rámec odporúčaní, fokusujeme sa na celý I. stupeň základných škôl, teda na žiakov I. – 4. ročníka bezplatnou formou. 

Motorický potenciál človeka má určitú chronológiu súvisiacu s vekom. Vek je dôležitý aspekt, ktorý determinuje možnosti a kvalitu osvojenia si špeciálnych motorických zručností vo vode.

Ontogenézny vývin motoriky človeka vo vodnom prostredí

Názorný príklad toho, ako súvisí motorický prejav vo vode s vekom vode:

VEK - Motorický prejav jedinca vo vode

3 mesiace - Vznášanie

1 rok - Vznášanie, voľná lokomócia v polohe na znaku a prsiach

do 3 rokov - Spontánny pohybový prejav, striedavé pohyby končatinami

4 – 6 rokov - Získavanie prvých plaveckých zručností – splývanie, dýchanie, skok do vody, orientácia vo vode, jednoduché lokomočné pohyby

7 – 11 rokovOptimálne obdobie na nácvik techniky plávania

12 – 15 rokov - Nácvik a zdokonaľovanie techniky plávania, rozširovanie plaveckých zručností

16 – 20 rokov - Zdokonaľovanie techniky, rozširovanie plaveckých zručností, výrazný podiel vo zvýšení kondičných schopností na plaveckom výkone    

21 – 45 rokov - V samotnom plávaní dominujú kondičné schopnosti

46 – 60 rokov - Plavecký pohyb nemá typický uvoľnený prejav – ovplyvňuje ju hlavne elasticita pohybového aparátu


Kto sa rýchlejšie učí technike plávania ? Ženy alebo muži?

Plávanie má 2 základné štruktúry, ktoré sme načrtli vyššie v texte. Ide o vnútornú (požiadavky na funkčný a pohybový systém) a vonkajšiu štruktúru ( radíme sem požiadavky na priestorovo-časovú charakteristiku pohybu), ktoré vytvárajú predpoklady viesť vyučovací proces aj v skupinách. Na základe tohto predpokladu to umožňuje pohybová štruktúra plávania, ktorá nevyžaduje taký vysoký potenciál kondičných schopností. Muži majú v plávaní výraznejšiu mieru využívania kondičných schopností, ženy majú výhodu v telesnom zložení organizmu. Majú lepšie predpoklady pre pohyb vo vodnom prostredí z pohľadu vhodnejších somatických parametrov, menšej hustoty tela, vyššej pohyblivosti pohybového aparátu. Tieto predispozície dievčat pre pohyb vo vode voči chlapcom nepriamo zvýhodňujú dievčatá v procese výučby plávania.

Ako plávanie vplýva na motoriku človeka, žiaka ? To si môžte prečítať v našom predchádzajúcom článku https://www.sportinstitute.sk/ako-vplyva-vodne-prostredie-na-cloveka-a-jeho-motoriku

SportInstitute srdce pre šport